ПАНЧЕВО ПРЕВОЗ

ПЕНСВОУ ТРЕНСПОРТ

Почетна Продаја карата ПанчевоТравел Панчево Хаб Игрице о Панчеву О нама

Main Buy Tickets PančevoTravel Панчево Хаб Games about Pančevo About us

О нама

About us

Твртко Симоновић "Сими" (1123. -- 2000.): Оснивач Панчева

Родио се у Новом Саду. Са 15 година завршава Новосадски Ђубретарски Факултет и напушта град како би остварио свој животни циљ: Да оснује прелеп град. Када је стигао до реке Тамиш, један грозни човек га је ударио и рекао му "Панч, ево". Тако је настало име прелепог града Панчевога. Он је, користећи се чињеницама и логиком, успео да убеди мештане да заједно оснују мирну заједницу. Тада настаде: Панчево!

Нажалост, његов живот није био мед и млеко, већ азбест и амонијачна киселина који су долазили из реке Тамиш. Нико га тада није поштовао, а поготово председник Београда, који га је дисовао. Градоначелник Ковина га је називао "бидибоу". Ово је велика штета, јер се Сими никада није прославио као неки, иако је сопствено изградио све грађевине које се налазе у нашем предивантном граду. Да би зарадио довољно новца за то, продавао је Ђеврек на улици, суботом. Такође је измислио све фазоне који се и дан данас користе. Фазони као што су "Ал' ти је фазон, ко река Амазон!", "Реци осам...", и "Ииима причу" су његове креације. Осим што се бавио афоризмима био је и филолог. Предавао је филологију Вуку Караџићу у трећем разреду. Измислио је шатровачки језик.

Пре само шест година, Сими је трагично погинуо. У питању је био срчани удар због шока који је доживео када је продао девет Ђеврека од уобичајених седам и по. Пола Ђеврека је увек продавао једном бескућнику у пола цене, а другу половину би појео са мајонезом. Његове последње речи су биле предивна, али трагична поема, која је исказивала његов бол али се осећа и тон кривице јер је сматрао да је у животу могао урадити више но што јесте. У поеми се и јасно може видети његова туга према мизарном и болоносном животу који је имао.

Лежем на хладни асфалт, лако као на кревет,

продао сам Ђевреке, било их је девет.

Након овога, почиње грохотом да се смеје, у ствари, људи из тог времена који су и даље живи тврде да се цео град орио од његовог смеха, а можда и среће што напушта овај свет. Његов смех је затим полако постајао све спорији и тиши, док га магична сила није подигла високо у свемир.

Живео Сими!

Контакт: Instagram: @simisfwsE-Mail: luka.jerkovic.12cccBlog

Twrtko Simonovik "See me" (1123. -- 2000.): The founder of Tiganj Č Here

He was born in New Now. With 15 year finishes Newnowian Garbage Worker University and leaves city so he would make reality his life goal: Yes found great looking city. When is arrived to river Tamouse, one ew man is punched and say moo "Punch, here". That is become name beautiful city Punch here it is. He is, using himself facts and logic, succeeded yes convince living people yes together found peceful society. Tada exists: Tiganjčhere!

Unfortunately, his life isn't was honey and milk, already asbestos and ammonia acid which sus came from river Thamouse. Niko Belić then isn't respect, and after done president Belgrade, who is dissed. Mayor Whowine is called "bidibou". This is big damage, because himself Simi never isn't proffesional celebrated like some, even though is personal built all buildings who is it himself finding in our pulchritonduos city. For earn enough money for that, sold is Đevrek on street, saturday. Also is made up all jokes which himself and day today using. Jokes like why "Bu' you is joke, who river Amazing!", "Say eight...", и "Haaaas story" sus his creations. Eight why himself was occupied jokes was is and philologist. Surrender is philology Wolf Beatsdžića in third standard. Made up is whapoisoning language.

Before only six year, Simi is tragically died. In question is was hearth punch because shock which is lived through bathtub is sold nine Đevrex from standard seven and half. Half Đevrek is always sold one hobo in half price, to friend half beat eat with mayonaise. His last words sus beaten beautiful, but tragic poem, which is saying his pain but himself feels and tone guilt because is thought yes is in life could do higher nope why is. In poem himself and clearly could be seen his sadness towards miserable and paingiving life he had.

Lay on cold asphalt, ez like on bed,

sold alone Đevreks, was I in German is nine.

After this, begins oink yes himself laughing, in thing, people from this one times who and more distant lives hard yes himself whole city Oreo Cookie from his laugh, maybe and meets why leaves this world. His laugh is later slowly became all slower and quiter, until magical force isn't brought up high in space.

Hail Simi!

Contact: Instagram: @simisfwsE-Mail: luka.jerkovic.12cccBlog

Богдан Прасић (1994. -- 2000.): Оснивач Сајта

Родио се у Панчеву. Када је напунио једну годину, почео је да се бави музиком. Његове најпознатије песме су:

Godday Pigik (1994. -- 2000.): Founder of Site

Birth he in Tiganjčhere. When is filled up one year, began is to himself occupied by music. His most known songs is:

Ime Pesme Godina last.fm Scrobbles
Hej, hej! 1995 65
Autotune 1995 30
Institucija 1995 32
Godina 1995 4
Drug 1996 5
Hasl 1996 14
Paketići 1996 no data
Ono Moje 1996 4
Poni 1996 10
Vesti 1996 15.6B
Imam vremena za to 1996 no data
Macan 1997 33
Blamage 1997 12
Jel Te Nije Blam 1997 ~7
Lična 1997 4
Sve Vas Volim 1997 1
Ona ona 1997 19
Obby 1998 no data soryy
Tokyo 1998 13
Mpqrc 1998 63

Такође је изумео пуњене паприке.

Also is invented creamy pepper.

©Pančevo™ Official 1153.-2006.

©Pančevo Prevoz™ (stilizovano kao ПАНЧЕВО ПРЕВОЗ™/stylized as ПАНЧЕВО ПРЕВОЗ™) 1999.-2006.


The year 2006 is a trademark of Anunnaki Incorporated.