⫷ Veštačka inteligencija ⫸

Veštačka inteligencija je konstituisana kao naučna oblast u neposrednoj vezi sa uspostavljanjem računarstva kao naučno–tehničke discipline. Ozbiljno je počela da se razvija ubrzo posle Drugog svetskog rata, a samo ime je dobila tek 1956. godine. Ona trenutno obuhvata mnoštvo podoblasti, od vrlo opštih, kao što su učenje i percepcija, do uskih zadataka kao što je igranje šaha, dokazivanje matematičkih teorema, pisanja poezije, medicinska dijagnostika, automatsko prevođenje, prepoznavanje govora, robotika i slično.

Veštačka inteligencija kao pojam u širem smislu, označava kapacitet jedne veštačke tvorevine za realizovanje funkcija koje su karakteristika ljudskog razmišljanja. Mogućnost razvoja slične tvorevine je budila interesovanje ljudi još od antičkog doba. Ipak, tek u drugoj polovini XX vieka takva mogućnost je dobila prva oruđa (računare), čime se otvorio put za taj poduhvat.

Dakle, VI je sposobnost računara ili kompjuterski kontrolisanog robota da obavlja zadatke koji se obično povezuju sa inteligentnim bićima. VI se odnosi na simulaciju ljudske inteligencije putem mašina koje su programirane tako da misle kao ljudi i oponašaju njihova dela. Termin se takođe može primeniti na bilo koju mašinu koja pokazuje osobine povezane sa ljudskim umom, kao što su učenje i rešavanje problema. Ključna odlika VI je njena sposobnost da racionalizuje i preduzima akcije koje imaju najbolje šanse za postizanje određenog cilja.

Danas, VI se koristi u mnogim područjima, uključujući zdravstvo, finansije, transport, industriju, sigurnost i mnoge druge oblasti. VI se koristi za rješavanje problema koji su preveliki ili previše složeni za ljudski mozak da bi se riješili.


Primeri primene veštačke inteligencije su različiti, od chatbot-ova koji vode razgovore sa korisnicima preko interneta do autonomnih vozila koja mogu da se kreću na putu bez ljudske intervencije. Takođe, VI se koristi za analizu velikih količina podataka kako bi se pronašli uzorci i donijeli zaključci iz podataka, što je posebno korisno u oblasti marketinga i tržišta.

Postoji više vrsta veštačke inteligencije, a prema složenosti uređaja koji koriste veštačka inteligencija može se podeliti na:

Vrsta veštačke inteligencije Opis vrste
Reaktivne mašine predstavljaju najjednostavniji nivo robota, reaguju samo na trenutne situacije i nemaju memoriju o prethodno rađenim stvarima i događajima
Mašine sa ograničenom memorijom imaju mogućnost da zadrže naučene informacije iz posmatranja prethodnih događaja ili podataka
Teorija uma predstavlja mašine zasnovane je na ljudskim osećanjima, sećanjima ili drugim moždanim obrascima, koje bi upotrebom tih obrazaca, mogle da reaguju drugačije u zavisnosti od situacije
Svest vrsta koja još uvek nije razvijena, a koja se zasniva na ljudskoj svesti. U pitanju su mašine koje bi mogle da predvide i osećanja drugih oko sebe

Naučne discipline koje su imale najveći uticaj na razvoj oblasti veštačke inteligencije su: